Binh đoàn 16 đẩy mạnh phát triển sản xuất và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Được giao nhiệm vụ đứng chân và hoạt động trên địa bàn chiến lược Nam Tây Nguyên và Bình Phước, những năm qua, Binh đoàn 16 luôn quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, đẩy mạnh phát triển sản xuất và thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.